Friskhab

Mästers friskhab


Vi på Nya Mästers handelsträdgård i Götene AB, nedan kallat Mästers Blommor, erbjuder i vår verksamhet Mästers Friskhab en utvecklande praktik i grupp med handledare. Friskhab står för ett salutogent förhållningssätt till varje enskild individ. Det salutogena perspektivet fokuserar på ursprunget till det friska i stället för det sjuka. Målet är att alla som kommer till oss på Mästers friskhab ska hitta sin egen väg genom att i en stressfri miljö få prova sin arbetsförmåga och utvecklas i sin egen takt.


Bakgrund


2008 tog vi, Anna och Viola, över Mästers blommor. Viola hade då arbetat sex år med folkbildning, och innan dess 14 år för tidigare ägare av Mästers blommor. Anna arbetade hos den dåvarande ägaren av företaget. Under tiden som Viola arbetade på vuxenskolan träffade hon professor Guy Heyden som har forskat på diagnosen frisk. ”Vad är välbefinnande trots sjukdom?” och ”Vad är det som påverkar människors hälsa?” var frågeställningar han utgick ifrån. Det Heyden kom fram till var att personer med svåra sjukdomar ansåg sig friska om de hade ett fungerande socialt liv, samt att personer kan bli sjuka av oro utan bevisad grundsjukdom. Det viktigaste är att kunna betala sina räkningar och kunna äta sig mätt. Viola träffade även många personer som stod helt utanför arbetslivet och samhället på grund av sjukdom, som inte ens kunde få någon praktikplats. Det var dessa möten som gjorde att Viola insåg att det finns ett behov av praktikplatser där praktikanter kan prova sin arbetsförmåga utifrån sina egna förmågor och utan stress. Det, och Heydens forskning väckte då grundtanken om att erbjuda en sådan möjlighet.


När vi tog över Mästers Blommor var vi båda överens om att vi ville vara hjälpsamma och ta emot praktikanter som behövde prova sig fram. Efter fyra år insåg vi dock att det inte fungerade att ta emot praktikanterna på det sättet utan ersättning, det fungerade inte att hjälpa dem in i eller tillbaka till arbetslivet utan att ha särskild personal som gav det stöd som behövdes. Sommaren 2012 hade vi en säsongsarbetare som vi uppmärksammade att med sin utbildning och sitt handlag skulle passa perfekt för den handledning som vi insett skulle behövas för praktikanterna. Samtidigt frigjordes bostadshuset intill Mästers Blommor för att kunna vara basstation för verksamheten. Vi tog kontakt med Arbetsförmedlingen och meddelande att möjligheterna nu fanns att prova det som vi länge pratat om, en verksamhet med en stressfri miljö där personer tillsammans med handledare skulle kunna prova och bygga upp sin arbetsförmåga. 3 juni året därpå startade vi upp Mästers Friskhab.


Upplägg av verksamheten


Mästers Friskhab bygger på enkelhet och enskilt utvecklande av det friska hos deltagarna, samt på gruppdynamik med gemensamma mål. Det är viktigt att alla känner att de kan vara med och påverka. Målet med verksamheten är att varje individ utifrån sina egna förutsättningar skall hitta sin egen väg och utvecklas i sin egen takt. En del inser att deras arbetsförmåga är så låg att sjukskrivning eller sjukbidrag är lösningen. Några upptäcker i stället att de har oanade resurser som för dem vidare till att hitta lämplig praktikplats med framtida anställning, och en del får vetskap om vart de vill i livet och börjar studera.


Vi har kontinuerligt intag vilket innebär att människor kommer och går. Det är en viktig del i pedagogiken att utsättas för gruppförändring, att lära sig arbeta med och acceptera olika personligheter i varierande åldrar samt att fokusera på gemensamma, framtida mål.


Dagarna på Mästers Friskhab kan se väldigt olika ut, men har vissa schemalagda inslag. Vi börjar kl. 9 med gemensam fika. Handledaren har då möjlighet att uppfatta varje persons dagsform. Utifrån det kommer man sedan överens om vem som ska göra vad under dagen. Vad det finns för arbetsuppgifter ser olika ut från dag till dag och är lite säsongsbetonat. Under vår, sommar och höst är vi ute mycket i trädgården runt bostadshuset och rensar, planterar och odlar. Vi sysslar även med underhåll av huset på olika sätt och har ibland uppgifter inne på Mästers Blommor som prismärkning och inventering. Efter ungefär 2 timmars arbete fikar vi tillsammans, och de som orkar fortsätter sedan 1-2 timmar till i trädgården eller med annan aktivitet.

Efter 3 veckor har vi märkt de flesta fått rutiner och tycker att det är roligare att komma hit än att vara hemma utan social kontakt och sysselsättning. Antalet timmar och dagar per vecka man är hos oss är individuell för varje deltagare med hänsyn till individens förmåga. Inget arbete vi utför är tidsatt utan allt får ta sin tid. Målet är att det vi sysslar med skall kännas meningsfullt och ge synliga resultat. För den som behöver vila eller vara ensam en stund finns möjligheten i ett vilorum. Vi anser att det viktigaste är att försöka komma hit även om inte krafterna finns för att delta i något arbete.


Metoden vi arbetar efter har vi kommit fram till på egen hand genom alla de praktikanter som kom till oss och som inte fick samma uppmärksamhet som vi kan erbjuda nu. Idag känner vi att vi har en god uppföljning av varje individ. Vi samarbetar med och hjälper Arbetsförmedlingen, arbetsterapeut och psykolog med uppgifter om hur personen fungerar i vardagen och vilka arbetsuppgifter som fungerar bra respektive mindre bra. Vi känner att detta är ett bra sätt att hjälpa människor att hitta sin väg i livet.I dagsläget har vi haft drygt 40 deltagare på Mästers Friskhab sedan starten 2013. Av dessa har vi flera goda exempel på hur personer på olika sätt har gått vidare i livet efter att de avslutat sin praktik hos oss. I flertalet fall har våra tidigare deltagare gått vidare till andra praktikplatser där de nu har fått fast anställning.Under åren med Mästers Friskhab har vi lagt märke till fler delar? som saknas. Det finns ett behov av en möjlighet att fylla mellanrummet som lätt blir mellan till exempel två praktikplatser med något meningsfullt. Att behöva gå hem och bli ensam och sysslolös igen efter avslutad praktikperiod är förödande för de flesta. Det är allt för lätt att hamna i gamla mönster och att allt man byggt upp raseras. I dagsläget har vi ingen möjlighet att själva erbjuda något sådant men tanken finns och det är en viktig funktion i samhället som vi tror måste till.
Handledare på Mästers Friskhab:

Karin Isaksson


Ägare av Mästers Blommor och ansvariga för Mästers Friskhab:

Anna Kårebäck och Viola Lugn Olsson, 0511-503 51